Sdílení výplat – Společenství sdíleného příjmu 1.

Dovedete si představit, že byste umožnili přístup k vaší výplatě i jiným lidem, nežli je vaše žena (pokud se k ní dostane)? Ač to zní nereálně, přesto existují lidé, kteří o sdílení svého příjmu s jinými lidmi usilují. Proč? Jsou to blázni? Komunisté? Snílci?

Společné hospodaření s penězi není dnes v zemích Českých asi nijak obvyklou záležitostí. Myšlenka peněz se kterými by mohlo manipulovat více lidí je asi komunistickým režimem příliš zprofanovaná a tak se mimo společného hospodaření v rodině s žádným takovým modelem jen těžko setkáváme. Vyžaduje totiž příliš mnoho důvěry a práce na mezilidských vztazích, jako protiklad trendu dnešní doby, kdy se každý raději dívá sám na sebe. Postupující individualismus a pozorovatelná závist, nedůvěra, dennodenní utvrzování v negativních názorech pořady v televizi a také špatná zkušenost z minulého režimu rozhodně také udělají své. Čím více máš, tím víc jsi svobodný, je téměř mottem doby a tak dnes „lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše“ platí více než „dnes pomož ty mě a zítra pomůžu já tobě“. Postupující společenská krize je však dále podpořena i krizí ekonomickou a tak už se dnes pomalu začínáme bát, kde vezmeme za dvacet let tolik mladých v produktivním věku, aby vydělali na naše důchody. Důchodci se zase obávají nedůstojného konce někde v domově důchodců, který má daleko k láskyplné péči, kterou by si tolik přáli a zasloužili. Láska ale, zdá se, není a jen tak nebude na prodej.

Jsou ale lidé, kteří se s tímto „moderním“ způsobem přemýšlení nehodlají ztotožnit. Peníze by měly být aktivní a ne nečinně sedět na účtech. Mohou tak být využity i přesto, že pomohou někomu jinému nežli mně osobně.

Představte si skupinu lidí, kteří vytvoří společenské prostředí s takovými sociálními vazbami a důvěrou, které umožní oddělit jejich momentální příjem od jejich aktuálních potřeb. Jednoduše řečeno – mé potřeby budou pokryty a to co bych normálně uložil na osobní účet dám k dispozici těm, kteří to v tomto okamžiku mohou třeba potřebovat. Je pochopitelné, že vytvoření a udržení takového systému je potřeba mít kromě výše zmíněných sociálních vazeb také sadu pravidel a kontrolních mechanismů.

V místě našeho nynějšího bydliště – v Camphillu Nottawasaga – jsme se tímto tématem poměrně dlouhou dobu vážně zabývali a od samotné realizace jsme nakonec upustili z důvodu nadcházejících velkých změn v řadách členů komunity. Výsledky našeho výzkumu jsou ale podle mne natolik zajímavé, že bych je tady rád dal k dispozici a to v pokračování tohoto článku. Díly budou celkem tři a informace v nich se navzájem prolínají, transformují, místy pak opakují a doplňují. Dalším možným pokračováním je překlad Fundamental Social Law – Základního společenského zákona / Pravidla o mezilidské spolupráci a pak také informace z knihy Smysl pro komunitu. Zajímavé by bylo nalezení nebo vytvoření ucházejícího českého pojmenování takovéhoto uskupení, i když každá vznikající forma si asi bude chtít najít nové originální pojmenování. Překlad „Income sharing community“ může znít jako Společenství sdíleného příjmu, ale nabízí se také slova jako komunita, sdružení, spolek, skupina a podobně. Prostor k debatě pod články dává každému možnost připojit svůj názor.

Druhý díl: Společenství sdíleného příjmu 2.

Společenství sdíleného příjmu 2.

Minule jsem nastínil něco málo o tom, proč by se někdo chtěl rozhodnout sdílet své příjmy s jinými lidmi. Dnes budu na toto téma pokračovat. Tento článek vás chce seznámit s tím, jak může taková situace vypadat a rozhodně se nesnaží být návodem jak Společenství sdíleného příjmu krok po kroku vytvořit, od původního vytvoření tohoto článku již také uplynula nějaká doba a některé detaily bych dnes již řešil jinak, nechci sem však vnášet další komplikace. Při čtení prosím nezapomeňte, že tento text vznikl z na základě konkrétního impulsu v jedné existující camphillské komunitě, která díky své historii má spoustu struktur a očekávání již daných. Použitá terminologie nemusí být úplně přesná, vznikla překladem z angličtiny – návrhy na lepší názvosloví jsou vítány.

Důvody

Při reorganizaci, kterou naše komunita procházela v roce 2002-2004 jsme se snažili o vytvoření takové organizační struktury, která by byla schopna podpořit náš životní styl a uznávané hodnoty. Jednou z těchto hodnot byl i záměr udržet systém odměňování a práci odděleně.

Za druhé, pro vysvětlení proč je výše uvedené pro nás důležité, je dobré udělat třetí esej knihy Rudolfa Steinera – Antroposofie a sociální otázka (Anthroposophy and the Social Question) – mezi další užitečnou literaturou – primární spirituální náplní pro jakoukoliv formu snahy o budování komunity v pracovně – ekonomických sférách žití.

Jako třetí je zde citace Rudolfa Steinera o Společenstvích Sdíleného Příjmu: „Pokud byste dnes byli schopni najít malou komunitu, kde by každý dal veškeré příjmy na společný bankovní účet a kde by každý dělal to co dělat umí, pak namísto toho, aby by vaše existence byla závislá na práci kterou dělat můžete nebo umíte, by byl váš život ovlivňován společnou spotřebou. To přináší mnohem větší svobodu nežli spojitost mezi produktivitou a výplatou. Takovýto krok by znamenal posun směrem k situaci, která by odpovídala reálným potřebám.“ GA88

Za čtvrté, odpovědí Karela Koniga na otázku „Co je nejdůležitějším požadavkem pro budování komunity?“ bylo jediné slovo: Důvěra.

Krátké shrnutí důvodů:

 • Udržet odděleny výplaty od práce.
 • Pracovat společně na knize Antroposofie a sociální otázka.
 • Sdílet příjmy a vytvořit praktický účetní systém.
 • Důvěřovat jeden druhému.

Otevřený účet a důvěrné peníze

Existují historické modely pro takzvané „důvěrné peníze“ – peníze které jsou dány k dispozici. Tyto modely byly přizpůsobeny různým podmínkám a požadavkům v různých komunitách. Zmíním zde dva z nich.

Otevřený sloupec – otevřený účet

Jednou z možností je vytvořit přístup k finančním zdrojům a to v různých výdajových účtech (jídlo, materiál, opravy…). Jinými slovy: poskytnou přístup k finančním zdrojům celé komunity všem schváleným členům, kteří by byli schopni tuto zodpovědnost nést. Ti by pak měli tři možnosti přístupu k finančním prostředkům:

 • Důvěrná hotovost. Toto je jednoduchý systém peněženky s hotovostí a dohodnutým limitem. Doklady – paragony – jsou vyžadovány při nákupu přes určitou hodnotu. Není založena na měsíčním základě a je využívána podle potřeb. Je zapotřebí pouze vcelku jednoduchá administrace – výběr hotovosti z účtu pro doplnění a dále pak zařazení útrat do účetních knih.
 • Použití šeků pro výdaje nejen na účtech soukromých ale na všech účtech.
 • Kreditní karty. Neměl by existovat automatický nárok na kreditní kartu. Kreditní karty mají úžasnou schopnost vytvořit téměř okamžité zvýšení výdajů. Je potřeba zachovat určitou opatrnost. Bohužel, v dnešní době a světě jsou kreditní karty nevyhnutelné pro větší potřeby – mimo domov, při nákupu benzínu na delších cestách a podobně. Je nutno zjistit, zda banka poskytuje společnou kreditní kartu, ale se jménem daného jednotlivce.

Limity

Každá z výše uvedených metod tvoření výdajů vyžaduje stanovené limity. To dává smysl jednak z důvodu udržení kontroly nad výdaji, dále pak také díky legislativě pro neziskové organizace s vládní dotací (v Kanadě). Například – každý výdaj přesahující řekněme 8 000 korun by musel být schválen finanční skupinou.

Účty

V situaci s otevřenými účty může být dán k dispozici přístup do různých odsouhlasených oblastí, například:

Osobní výdaje, domácnost, jídlo, kancelářské potřeby, kultura, zemědělství, cestovné a podobně.

Tyto způsoby útrat by byly plně integrovány do stávajícího účetního systému. Doklady jsou vyžadovány při nákupu přes stanovenou částku.

Osobní výdaje

Jeden z výše uvedených sloupců je sloupec Osobní výdaje. Integrace osobních výdajů při různých způsobech nákupů bude sjednocena pod jednotlivými jmény a může sloužit jako základ ke zdanění a dále také k možnosti sledování velikosti osobních výdajů.

Finanční skupina

Komunitní finanční skupina bude požádána o sledování a kontrolu těchto společných dohod a k zajištění funkčnosti tohoto systému podle ustavujících předpokladů komunity. Bude vyžadována upozornit na případy nebo situace, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost.

Rozpočty

Tento systém není založen na specifických přesných rozpočtech, ale raději na celkovém odhadu a průběžné kontrole účtů v měsíčních či čtvrtletních intervalech. Dobré sdílení informací a smysl pro společnou zodpovědnost za komunitní finance jsou základem.

Společenství sdíleného příjmu

Společenství sdíleného příjmu (SSP) se zdá být lepším řešením pro komunitu našeho charakteru. Toto společenství by bylo kompletně nezávislé na účetnictví a financích organizace. Jednotlivci by se mohli stát členy SSP na základě svobodné volby.

Příjem

Jednotlivé výplaty jednotlivců budou vloženy na společný účet a použity společně na základě důvěry, vzájemných vztahů a péče jeden o druhého a spoluzodpovědnosti.

Příjem je založen na výsledku dohody poskytovatelů tohoto příjmu. Práh (viz schéma) je schopen existovat pouze na základě svobodné vůle jednotlivců.

Příjem --> | Společenství sdíleného příjmu (SSP)
      |
      |
     práh
   etické a praktické 
oddělení práce a výplaty

Podmínky

Při aplikování systému SSP na různých místech Evropy i jinde bylo prakticky ověřeno, že pro funkčnost je nutno dodržet určité podmínky. Blíže se o nich zmíním v příštím díle, pro dnešek pouze přehled několika z nich.

Je potřeba:

 • aby jednotlivec vstoupil do SSP svobodně a vědomě
 • aby zakládací impuls byl byl neustále udržován při životě
 • udržovat otevřenost, upřímnost a čestnost
 • mít kvalitní administrativu spolu se sdílením potřebných informací
 • najít způsoby jak pracovat s přebytkem, například zbavovat se jej ročně
 • se pravidelně scházet a sdílet mezi sebou osobní situace a probrat relevantní témata

Tolik pro dnešek a v příštím díle se podíváme blíže na podmínky, bez kterých není možno takto vzniklou situaci dlouhodobě udržovat.

První díl: Sdílení výplat – Společenství sdíleného příjmu 1.

Společenství sdíleného příjmu 3.

V prvním a druhém dílu jsem popsal základní principy sdílení peněz. Dnes se podíváme na podmínky, které je dobré dodržet pro správnou funkci a dlouhodobou udržitelnost sdíleného způsobu práce s penězi.

Časové rámce

Jeden ze způsobů udržování vitality sdíleného fondu může být stanovení časového rámce. Míněno ve smyslu: nemysleme si, že jednou ustanovená pravidla a rozhodnutí budou platná navěky – lidé a okolnosti se mění a proto je lepší si říct: „Zkusme takto pracovat po tři roky. V posledním roce uděláme revizi a rozhodnutí, zda chceme nadále pokračovat, popřípadě jak je potřeba upravit podmínky.“

Podmínky

 1. Láska k bližnímu by měla být základem mezilidského přístupu.
 2. Na základě tohoto přístupu bude náš vztah k jiným lidem opravdový a tito lidé se stanou skutečnou součástí našeho života.
 3. Je potřeba si být vědomi toho, že to co se mezi námi stane je součástí mé vlastní vývojové cesty.
 4. Je nutné si uvědomit, že i přes značný idealizmus je přirozený egoismus tou největší překážkou.
 5. Snaha o práci na vlastním egoismu znamená podstoupení vývoje sebe sama.
 6. Tato vývojová cesta musí korespondovat se společně sdíleným úhlem pohledu na spiritualitu.
 7. Musím se cítit sjednocený s osudem společenství.
 8. Spolupráce by měla vést k pocitu větších komunitních hodnot.
 9. Toto by ale nemělo vést k vyčleňování se ze společnosti, ale naopak, mělo by podpořit bytí součástí okolního světa ještě více.
 10. Je potřeba mít chuť realizovat záměry komunity a to prakticky a použitelně.
 11. Udržet odděleně sféru potřeby pro finanční příjem od sféry pracovní aktivity.
 12. Připojit se ke komunitě svobodně a přijmout její podmínky pro členství.

Těmito podmínkami bych rád toto téma ukončil. Na další podrobnosti se případný zájemce může buďto optat v komentářích pod tímto článkem a nebo pohledat na internetu. A pokud najdete něco zajímavého, dejte mi prosím také vědět. Děkuji.

Společenství sdíleného příjmu 1.
Společenství sdíleného příjmu 2.